Menu
A+ A A-

Stypendia

Wrocławski Program Wspierania Uzdolnionych 2018/2019 PROMOVERE TALENTA

Celem programu jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawa prawna:

Prezydent Wrocławia może przyznać:

  1. Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w nauce
  2. Stypendium Miasta Wrocławia dla laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
  3. Stypendium dla laureatów Konkursu „Szkolny Nobel”

 

 1.    Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w nauce

Programem objęci są uczniowie, którzy uzyskali w roku szkolnym 2018/2019 co najmniej pięć ocen celujących na świadectwie oraz posiadają szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych na szczeblu co najmniej wojewódzkim / okręgowym, w roku szkolnym 2018/2019.

Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów należy zaświadczyć kopiami dokumentów potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może złożyć nie więcej niż trzy wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Wrocławia.

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca. 

Wniosek oceny celujące

Tabela

 2.    Stypendium Miasta Wrocławia dla laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych

 Warunkiem ubiegania się o Stypendium Miasta Wrocławia dla laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych jest uzyskanie tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (I, II, III miejsce).

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca. 

Wniosek olimpijczycy

Tabela

3.    Stypendium dla laureatów Konkursu „Szkolny Nobel”

 Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się kolejna edycja konkursu „Szkolny Nobel”.

Podstawą prawną przeprowadzenia konkursu jest

  • Zarządzenie nr 5951/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu „Szkolny Nobel”
  • Zarządzenie nr 430/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniającego Zarządzenie Prezydenta nr 5951/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu "Szkolny Nobel".

 Konkurs na poziomie gimnazjalnym odbywa się w następujących kategoriach:

  • naukowa przedmioty humanistyczne
  • naukowa przedmioty matematyczno – przyrodnicze
  • artystyczna
  • literacka.

Uczestnik może być zgłaszany w kilku kategoriach. Każde zgłoszenie wymaga złożenia odrębnego wniosku. Pod uwagę będą brane osiągnięcia z całego etapu edukacyjnego.W każdej dziedzinie jest wyłaniany tylko jeden laureat!

 Zgłoszenia należy kierować na adres:

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych
ul. G. Zapolskiej 4 pok. 439
50-032 Wrocław

z dopiskiem Konkurs „Szkolny Nobel” w dziedzinie.............

Termin składania wniosków (wraz z dokumentacją) upływa 29 kwietnia 2019 r. Za dzień zgłoszenia uważa się dzień wpływu dokumentów do kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 

Formularz zgłoszenia Szkolny Nobel

Tabela

 

UWAGA!

 Pełna wersja informacji o Wrocławski Program Wspierania Uzdolnionych PROMOVERE TALENTA oraz druki wniosków znajdują się na stronie internetowej: https://www.wroclaw.pl/uczniowski-program-stypendialny-ups

 Dodatkowe informacji w sprawach Wrocławskiego Programu Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych można uzyskać pod numerem telefonu: 71 777 78 52.

Moje stypendium

 Największy ogólnopolski serwis o stypendiach i konkursach

www.mojestypendium.pl.

 Serwis skierowany jest przede wszystkim do studentów i uczniów poszukujących możliwości finansowania swojego rozwoju naukowego oraz do doktorantów, naukowców, artystów i sportowców. Odwiedzający znajdą w zasobach serwisu nie tylko bazę stypendiów i konkursów. Portal jest również źródłem wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących pomocy finansowej dla uczniów i studentów, aktualnych informacji na temat projektowanych zmian oraz o badaniach dotyczących rynku stypendiów w Polsce. Posiada także aktualną bazę organizatorów programów stypendialnych.

Serwis mojestypendium.pl ma również przyjemność zaprezentować nowy spot promujący możliwości rozwoju. Co może być wsparciem na drodze rozwoju? Przekonaj się: https://www.youtube.com/watch?v=_ZIwxtnUIMc!

W bazie znaleźć można stypendia, konkursy i staże, które pomogą Ci się rozwijać. Wejdź na mojestypendium.pl i poszukaj stypendium dla siebie. W znalezieniu odpowiedniej oferty pomoże Ci tutorial „Jak znaleźć stypendium?”www.youtube.com/watch?v=oX7KqOS4Rtw.

Uczniowski Program Stypendialny

Celem Uczniowskiego Programu Stypendialnego jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół.
Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego ubiegać się mogą uczniowie posiadający: celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum dwie) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym).

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku.
Z uwagi na konieczność potwierdzania zgodności z oryginałem wszystkich zaświadczeń i dyplomów prosimy o wcześniejsze kompletowanie wniosków.

Dodatkowe informacje w sprawach związanych z Uczniowskim Programem Stypendialnym można uzyskać:
Pedagog Agnieszka Sudoł  tel. 717986704 wew.141
Departament Edukacji  pod nr tel.71 777 78 52.
Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 7161/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania stypendiów dla uczniów i absolwentów w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego