Menu
A+ A A-

Dla uczniów klas III

Rekrutacja 2019/2020

List Minister Edukacji do Rodziców

Ulotka dotycząca rekrutacji

 

 

 

Informacje dla klas III dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

 http://doradcy-wroclaw.pl/index.php/aktualnosci

PREZENTACJA

 1. W okresie od 1.06 do 20.06.2018 r. należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, tj.:

 • wpisać lub zweryfikować swoje dane osobowe i dane osobowe rodziców,
 • zaznaczyć spełnianie kryteriów takich jak: problemy zdrowotne kandydata, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność, itd. (dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów należy dołączyć do wniosku),
 • wybrać z listy oddziały w maksymalnie trzech szkołach,
 • utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność oddziałów z trzech wybranych szkół,
 • na tym etapie nie ma możliwości wpisania wyników egzaminów gimnazjalnych, ocen i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • tak przygotowany wniosek należy wydrukować.

2. W terminie do 20.06.2018 r. (do godz. 15.00) wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

3. W okresie od 22.06 do 26.06.2018 r. (do godz. 15.00) kandydaci uzupełniają elektronicznie wniosek o wyniki egzaminów gimnazjalnych, o oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Na tym etapie nie ma już możliwości zmiany listy preferencji.

UWAGA! Szczegóły dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych znajdują się na stronie www.edu.wroclaw.pl w zakładce "Zasady naboru".

 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną na stronie:

www.edu.wroclaw.pl

 PUNKTY REKRUTACYJNE

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za:

 •       wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 •       oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 •       osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 Dodatkowo w klasach sportowych i oddziałach dwujęzycznych doliczane są punkty za:

       wynik sprawdzianu predyspozycji lub uzdolnień kierunkowych.

 EGZAMIN GIMNAZJALNY

 Maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego:

      liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia),
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez 0,2.

       Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

OCENY Z PRZEDMIOTÓW NA ŚWIADECTWIE

Maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

 •       ocena: celujący - 18 punktów
 •       ocena: bardzo dobry - 17 punktów,
 •       ocena: dobry - 14 punktów,
 •       ocena: dostateczny - 8 punktów,
 •       ocena: dopuszczający - 2 punkty.

 DODATKOWE PUNKTY REKRUTACYJNE

28 punktów można otrzymać za:

      Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (7 pkt),

      Aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub wolontariat (3 pkt)

      Osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych, zawodach sportowych (18 pkt).

 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznawanych za wysokie w tych zawodach znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w Zarządzenia nr 16 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2018 r.

Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, których laureaci przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności:

- Konkursy przedmiotowe: zDolny Ślązak Gimnazjalista,

- Konkurs matematyczny – Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,

- Konkurs informatyczny – Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów,

- Konkurs historyczny - Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów,

- Konkurs języka angielskiego – Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.

 UCZNIOWIE PRZYJĘCI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu.

Kryteria - świadectwo

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

Aktywność społeczna

3 pkt

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

Szczególne osiągnięcia

(max) 18 pkt

Wyniki z języka polskiego

(max) 18 pkt

Wyniki z matematyki

(max) 18 pkt

Wyniki z I przedmiotu

(max) 18 pkt

Wyniki z II przedmiotu

(max) 18 pkt

max

100 pkt

Kryteria – egzamin gimnazjalny

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w %

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

Wyniki z języka polskiego

(max) 100%

x0,2 = 20 pkt

Wyniki z historii i wos-u

(max) 100%

x0,2 = 20 pkt

Wyniki z matematyki

(max) 100%

x0,2 = 20 pkt

Wyniki z biologii, chemii, fizyki, geografii

(max) 100%

x0,2 = 20 pkt

Wyniki z języka obcego na poziomie podstawowym

(max) 100%

x0,2 = 20 pkt

max

 

100 pkt

Razem

 

200 pkt

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 • Wielodzietność rodziny kandydata,
 • Niepełnosprawność kandydata,
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • Samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

WYMAGANE DOKUMENTY

 Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożyli podanie o przyjęcie, dołączają w terminie 22 - 26 czerwca 2018 r. następujące dokumenty:

      Kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

      Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

      Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

      Opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym Publiczną Poradnię Specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi.

A ponadto:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

        zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty

Kandydaci do klas sportowych

        zaświadczenie lekarskie, potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę,

        pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.